Nieuws

Luchtwachttorens Ens en Emmeloord uit de vergetelheid gehaald
Lees meer...
In de Noordoostpolder moest een ideale samenleving groeien
Lees meer...
De zwarte bladzijde uit de oorlogsgeschiedenis van de Noordoostpolder
Lees meer...
Donderdag 10 maart: Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta geeft twee lezingen in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord over scheepsrampen op de Zuiderzee.
Lees meer...
Noordoostpolder breekt met Stichting Ongeland uit Dronten als adviseur voor crashpalen
Lees meer...
Gemeente gaat voor 'crashpalen' in zee met Stichting Canon de Noordoostpolder
Lees meer...
Aukje van der Molen uitgeroepen tot Polderpionier van 2021
Lees meer...
Aukje van der Molen Polderpionier wil cultuurhistorisch centrum in Emmeloord
Lees meer...
Icoon van Flevoland: Aukje van der Molen - Groendorpen
Lees meer...

Nadat op donderdag 5 juli de website is gelanceerd, presenteerde Stichting Canon De Noordoostpolder zaterdag 27 oktober het boek over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Net als de site is ook het boek een indrukwekkende publicatie geworden. In 200 kleurrijke pagina’s, met 250 illustraties, wordt de unieke ontstaans- en inrichtingsgeschiedenis van de Noordoostpolder aan de hand van dertig thema’s verteld.

Het indrukwekkende zit ‘m ook in de bijzondere foto’s, illustraties en wetenswaardigheden die de vrijwilligers van de stichting boven water hebben gekregen. Schitterende illustraties bijvoorbeeld over de prehistorie, toen er in dit gebied al leven was. Want voordat het water was (Flevomeer en Zuiderzee), was de Noordoostpolder een deltagebied, waar mensen op de zanderige oevers van watergangen nederzettingen bouwden.

Ondanks de grote hoeveelheid informatie hebben de auteurs en eindredacteuren er een prettig leesbaar verhaal van weten te maken. Het is een boek geworden dat elke geschiedenisliefhebber in de boekenkast moet hebben staan.

Bron: Boekhandel Marsman


III
Het land wordt ingericht

De Noordoostpolder door de jaren heen.

Klik op een jaar voor meer informatie!

 • 1 - Prehistorie: sporen van ijstijden en resten van bewoning

  De Noordoostpolder bestaat in 2012 officieel zeventig jaar, maar de historie van het gebied gaat veel verder terug. Fascinerend om te weten is dat er na de voorlaatste ijstijd in de prehistorie al mensen naar dit gebied trokken.
 • 2 - Flevo en Almere: moeras en meren (0-1200 na Chr.)

  De Noordoostpolder is een IJsselmeerpolder, aangelegd dus in het IJsselmeer, dat in 1932 is ontstaan door afsluiting van de Zuiderzee.
 • 3 - De Zuiderzee: verkeersader, slagveld en visbun

  Door stormvloeden kreeg het Almere in de twaalfde eeuw een verbinding met de Noordzee. Veendrempels tussen Noord-Holland en Friesland spoelden weg.
 • 4 - De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis.

  De heren van Kuinre komen waarschijnlijk voort uit een bisschoppelijk ministerialengeslacht (zij kregen de lagere rechtspraak van de bisschop in een ontginningsgebied).
 • 5 - Schokland, eiland in de Zuiderzee

  n het landschap van de Noordoostpolder ligt een opvallende bult: Schokland. Ontstaan uit het veen, werd Schokland in de late middeleeuwen een eiland. De bevolking woonde op woonterpen.
 • 6 - Oud-Kraggenburg: havenhoofd aan het Zwarte Water

  Oud-Kraggenburg wordt wel het mooiste plekje van de Noordoostpolder genoemd. Het was er al toen de Noordoostpolder nog Zuiderzee was.
 • 7 - Cornelis Lely: de plannen

  Al in de zeventiende eeuw werden er plannen gemaakt om, in navolging van de Beemster, de Schermer, de Purmer en andere meren, ook de grote Zuiderzee droog te malen en in te polderen. Tot de negentiende eeuw waren die echter in technisch opzicht niet realiseerbaar.
 • 27 - Directie van de Wieringermeer, afdeling Noordoostpolderwerken

  Op 7 mei 1930 werd de Directie van de Wieringermeer in het leven geroepen met als doel de polders te ontwikkelen die in het kader van het Zuiderzeeproject waren drooggemaakt. De Directie was een projectorganisatie die ressorteerde onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • 8 - Droogleggen en droog houden: dijken en gemalen

  Het definitieve besluit om de Noordoostpolder aan te leggen werd midden in de jaren dertig genomen. Het besluit was enige jaren uitgesteld omdat er toen een zware wereldwijde economische crisis heerste en het Rijk moest bezuinigen.
 • 10 - Oorlogsjaren: Het Nederlands Onderduikers Paradijs

  De eerste jaren in de Tweede Wereldoorlog was het in de Noordoostpolder relatief rustig. De Duitse bezetters lieten de dunbevolkte polder met rust. Ook hadden ze respect voor, en belang bij, dit Nederlandse landbouweconomisch wonder.
 • 13 - Landschap: bossen, wegen, bermen

  Het landschap van de polder is rechtlijnig en lijkt voorspelbaar. Die voorspelbaarheid neemt steeds meer af. In een korte tijd maakte het landschap grote veranderingen door en ook nu vinden nog ingrijpende veranderingen plaats die variatie toevoegen aan de op de tekentafels getrokken rechte lijnen.
 • 17 - Arbeiderskampen: de eerste huisvesting

  Arbeiderskampen zijn onlosmakelijk verbonden met de droogmaking en ontginning van de Noordoostpolder. Toen de polder in 1942 droogviel, was het de taak van de Directie de nieuwe gronden te (laten) ontginnen en geschikt te maken voor landbouw.
 • 9 - Ontginnen: woeste gronden in cultuur gebracht

  Nadat de poldergronden waren drooggevallen moesten deze worden ontgonnen en geschikt gemaakt voor hun uiteindelijke bestemming. In de Noordoostpolder werd elke vierkante meter bestemd voor de landbouw.
 • 11 - Verkaveling: het landschap van Mondriaan

  Op luchtfoto's en satellietopnames van Nederland zijn de IJsselmeerpolders onmiddellijk te herkennen: regelmatige, rechthoekige vlakken met relatief weinig bebouwing.
 • 12 - Dorpen inclusief Emmeloord: Het model van Christaller

  De periode 1914 – 1942 bood volop tijd en gelegenheid om na te denken over de vorm en de inhoud van het nieuwe land. Unieke kansen vroegen om unieke oplossingen.
 • 14 - Stedenbouwkundige aspecten van de dorpen

  De meeste woonkernen in de Noordoostpolder zijn in de jaren veertig en vijftig ontworpen door vertegenwoordigers van de Delftse School (zie ook venster 15).
 • 19 - De opbouw van de samenleving: onderzoek, verzuiling en maatschappelijke hiërarchie

  De Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) wilde van de Noordoostpolder een rationeel ingericht landbouwgebied maken met hypermoderne boeren.
 • 18 - De selectie van de toekomstige bewoners: het Uitgifteplan en het model Ter Veen

  In de Haarlemmermeer was de kolonisatieperiode overgelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. Het promotieonderzoek van H.N. ter Veen (zie ook venster 12) had een duidelijke boodschap: De staat moest in de nieuwe Noordoostpolder de regie houden. Dit advies werd door de overheid overgenomen.
 • 20 - Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes

  In de Noordoostpolder zijn mensen uit alle windstreken komen wonen. Zij brachten hun cultuur, geloof en dialect mee. Pogingen van de autoriteiten om door culturele activiteiten een eenheid te smeden, leken aanvankelijk succes te hebben.
 • 21 - De relatie met Urk en Overijssel: animositeit en afhankelijkheid

  De Noordoostpolder grenst aan Friesland en Overijssel. De grens met Overijssel is bijna vier keer zo lang als die met Friesland. Bovendien ligt Zwolle, de hoofdstad van Overijssel, relatief dicht bij de Noordoostpolder.
 • 28 - Landdrost en burgemeester, openbaar lichaam en democratie: van autoriteit naar zeggenschap

  Naarmate de drooglegging van de Noordoostpolder vorderde, moest het nieuwe land niet alleen ontwaterd, in cultuur gebracht, geëxploiteerd en gekoloniseerd worden, maar moesten ook lokale bestuurlijke taken worden uitgevoerd.
 • 20 - Culturele verscheidenheid en identiteit: de polder als smeltkroes

  In de Noordoostpolder zijn mensen uit alle windstreken komen wonen. Zij brachten hun cultuur, geloof en dialect mee.
 • 24 - Kunst en cultuur: kunstwerken, monumenten, amateurkunst, musea, theater, schuurfeesten.

  Na de Tweede Wereldoorlog was het in heel Nederland soberheid troef. Hard werken was het uitgangspunt in deze hersteljaren.
 • 22 - Landbouw en voedselvoorziening: mechanisatie en agricultuur

  De inpoldering van de Noordoostpolder leidde tot nieuw land dat hoofdzakelijk bedoeld was als land- en tuinbouwgebied.
 • 23 - Buiten de landbouw: ruimte voor onderzoeksinstituten

  Zoals in diverse vensters is beschreven, wilde de Directie van de Noordoostpolder een hypermodern landbouwgebied maken
 • 30 - Gemeente: een halve eeuw zelfstandig, 1962 – 2012

  De Noordoostpolder heeft zich in zeventig jaar ontwikkeld van een overwegend agrarisch gebied tot een gemeente met veel voorzieningen en een diverse werkgelegenheid. De Noordoostpolder is ontworpen voor de fietser, terwijl nu vrijwel iedereen de auto gebruikt.
 • 26 - Bijzondere gebeurtenissen en evenementen

  De Noordoostpolder kent vele bijzondere gebeurtenissen en evenementen die de samenleving een sociaal profiel geven.
> <