Om het "Canonboek" of het boek "Vorst en Volk in de Noordoostpolder"
te bestellen klikt u op het logo van drukkerij "De Drukwinkel"
logodrukwinkel.jpg

of op het logo van boekhandel "Marsman"

marsman.jpg

Ik wil direct naar de bestelpagina

 

Disclaimer

Organisatie en doelstelling

De website www.canonnoordoostpolder.nl is een initiatief van de Stichting Canon De Noordoostpolder. De redactie zorgt voor actualisatie, nieuwsvoorziening, vormgeving en technisch onderhoud. Ondanks alle aan de samenstelling van de canonteksten in ‘ramen en vensters' bestede zorg kan noch de redactie noch de Stichting Canon De Noordoostpolder aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Stichting Canon De Noordoostpolder is gebruikers erkentelijk voor suggesties ter verdere verbetering van dit product.

Bestuur Stichting Canon De Noordoostpolder
Egbert de Vos
Jeanne 'd Arclaan 159
8302 ZB Emmeloord
M. 0615456000

Disclaimer en copyright

Copyright 

Op alle pagina's van www.canonnoordoostpolder.nl zijn de wettelijke auteursrechten van toepassing.
© 2013 Stichting Canon De Noordoostpolder.

Alle rechten voorbehouden. De website Canonnoordoostpolder.nl is een uitgave/site/homepages van het bestuur van Stichting Canon De Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave/site/homepages mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën – opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Canon De Noordoostpolder.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Canon De Noordoostpolder. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Stichting Canon De Noordoostpolder te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze www-pagina's bestede zorg, zal noch de auteur, noch de Stichting Canon De Noordoostpolder aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. De Stichting Canon De Noordoostpolder heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Stichting Canon De Noordoostpolder wenden.

Voor de gehele site is de redactie van Stichting Canon De Noordoostpolder verantwoordelijk voor actualisatie, navigatiestructuur, links, overzichtelijkheid, stijl en inhoud. Voor de Stichting Canon De Noordoostpolder staat het informerend educatief karakter voorop. Uitgangspunten zijn: betrouwbaarheid, duidelijke bron, geen sensatiebejag. De site heeft geen commerciële doelstelling.

Disclaimer

Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de Stichting Canon De Noordoostpolder geen zeggenschap heeft. De Stichting Canon De Noordoostpolder draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie op die servers.

Stichting Canon De Noordoostpolder
(c) 2013