Waterschap Zuiderzeeland

Waar ooit de Zuiderzee was, ligt nu de jongste provincie Flevoland. De vele overstromingen in het Zuiderzeegebied rond 1900 was één van de redenen om de nieuwe Flevopolder aan te leggen. Als het hard stormde, kon het er namelijk flink spoken. Het laatst gebeurde dat in 1916. Aan de Noord-Hollandse zijde braken de dijken door. Na deze ramp besloot de regering de Zuiderzee af te sluiten. Ingenieur Lely ontwierp het plan om polders te maken. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggelegd. In 1957 ontstond Oostelijk Flevoland. En in 1968 kwam Zuidelijk Flevoland erbij.

Bij de aanleg van de drie polders is eerst een dijk aangelegd, waarna het gebied met gemalen droog werd gepompt. In de Noordoostpolder waren dit de gemalen Buma (in werking in januari 1941) en Smeenge (in werking in april 1941). Gemaal Vissering kwam na de drooglegging gereed, namelijk in november 1942). Voor de drooglegging werd een netwerk van sloten en kanalen gegraven. Hierin stonden stuwen waarmee per sloot, en soms per deel van een sloot, de hoogte van het water geregeld kon worden. Met een waterpeil van 4,40 meter onder N.A.P. valt de Noordoostpolder op 9 september 1942 officieel droog.

inpoldering flevolandinpoldering flevoland

Waterschap Zuiderzeeland zorgt sinds het jaar 2000 in Flevoland voor voldoende water (juist waterniveau in het stedelijk gebied en voor onder andere agrariërs en natuurgebieden), veiligheid (dijken) en schoon water (zuiveringsinstallaties). Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Het Waterschap beheert in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgt ze voor veiligheid en voldoende en schoon water. Om dit te bereiken werkt het Waterschap Zuiderzeeland samen met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers . Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeeland.nl