Inleiding Raam VII: het land wordt bestuurd

Het bestuur over de Noordoostpolder was aanvankelijk in handen van de Directie van de Wieringermeer, afdeling Noordoostpolderwerken. Vanaf 1935 was ir. S. Smeding de enige directeur van deze organisatie. De Directie was niet alleen projectontwikkelaar, belast met de uitvoering van de Zuiderzeewerken, maar de directeur vormde ook nog eens het bestuur in de polders die in het kader van de Zuiderzeewet werden drooggelegd. Voor deze bestuursfunctie werd een speciale titel in het leven geroepen: de landdrost.

De combinatie van projectontwikkelaar en bestuurder was al merkwaardig. Eveneens bijzonder was dat het bestuur zich, anders dan bij een burgemeester in een Nederlandse gemeente, niet in een collegiaal verband afspeelde. De bestuurder werd ook niet gecontroleerd door een op democratische wijze gekozen orgaan. Wel liet de landdrost zich vanaf 1946 bijstaan door een uit polderbewoners bestaande commissie. In 1951 kon deze Poldercommissie door de bevolking worden gekozen en werden de vergaderingen openbaar.

Gemeente Noordoostpolder

Daarmee begon de Noordoostpolder al wat meer te lijken op een echte democratische gemeente. Toch zou het tot 1962 duren voordat er werkelijk sprake was van een gemeente Noordoostpolder. De Noordoostpolder was toen al twintig jaar droog en bewoond. Al eerder had de Directie wat van zijn alleenheerschappij verloren. De overgang naar beperktere bevoegdheden viel min of meer samen met het vertrek van landdrost Smeding, en de komst van zijn opvolger A.P. Minderhoud in 1954.

Gemeentehuis NoordoostpolderGemeentehuis Noordoostpolder

Provincie en Waterschap

Bij de instelling van gemeente Noordoostpolder werd deze onderdeel van provincie Overijssel. In 1986, toen ook de Flevopolders voldoende inwoners hadden, ging de Noordoostpolder over naar de provincie Flevoland, waarvan al sprake was vanaf het begin van de Zuiderzeewerken. In datzelfde jaar kwam het waterbeheer in de Noordoostpolder bij het nieuw ingestelde Waterschap Noordoostpolder te liggen. Tot 1986 viel het waterstaatkundig beheer van de Noordoostpolder onder verantwoordelijkheid van de Dienst Zuiderzeewerken, onderdeel van Rijkswaterstaat. Waterschap Noordoostpolder fuseerde in 2000 met Waterschap Fleverwaard tot Waterschap Zuiderzeeland.

Provinciehuis Flevoland in Lelystad.Provinciehuis Flevoland in Lelystad.